- Nick diễn đàn: minhdang
- Họ và tên: Trịnh Minh Đăng
- Năm sinh: 95
- Địa chỉ: An Giang
- Yahoo: danglkag@gmail.com
- Số điện thoại(nếu có): 0936151250 0921237097
- Facebook :...