Ngày đầu Open tất cả mọi người sẽ được RS 20 lần trong game và 5 lần ở web
kể từ ngày oh áp dụng bảng GHRS dưới đây


TOP Bảng giới hạn reset trong game và web tài khoản

1


20 lần ngày trong game
và 5 lần ở web

2-10


Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS

11-20


Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS

21-30


Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS

31-40


Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS

41-50


Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS

51 trở
đi


Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS