Tính năng 7 loại Custom Jewel - Ngọc Custom

Custom Jewel Công dụng Hình ảnh


Ngọc May Mắn


Tăng dòng May Mắn cho Trang Bị và Cánh


Ngọc Tuyệt Chiêu


Tăng tuyệt chiêu cho Vũ Khí


Ngọc Hoàn Hảo

Tăng 1 dòng hoàn hảo (random) cho Trang Bị và Cánh
Tối đa 6 dòng hoàn hảo


Ngọc Cấp Độ

Tăng 1 cấp độ cho Trang Bị và Cánh
Tối đa 15 cấp độ


Ngọc Tính Năng

Tăng 4 Option Tính Năng cho Trang Bị và Cánh
Tối đa 28 Tính Năng


Ngọc Socket

Tăng 1 dòng Socket cho Trang Bị Socket
Tối đa 5 dòng Socket


Ngọc Thần

Tăng tính năng thần cho Trang Bị chưa thần.
(Có thể ép trên 1 số Item)