B>đôi đao QN+9 +10 ful dong tím vàng
wing 2.5 DK ful
đôi ring ful
sét QN 6 dòng 2 dòng tím = CAD ai xúc pmmm