- Nick diễn đàn:cubo028
- Họ và tên:nguyễn hoài vũ
- Năm sinh:1993
- Địa chỉ:TP thanh hóa
- Yahoo:kyuccuagio123456@gmail.com
- Số điện thoại(nếu có):0965905557
- Facebook :Hoài vũ nguyễn...