- Nick diễn đàn:BaoLogThan
- Họ và tên:phúc hậu
- Năm sinh:1990
- Địa chỉ:TP sóc trăng
- Yahoo:haust2@yahoo.com
- Số điện thoại(nếu có):0907728337
- Facebook :Long Bao
- Thời gian Online trong...