-Nick diễn đàn: 0928327360
-Họ và tên: Nguyễn Thanh Tâm
-Năm sinh:1990
-Địa chỉ : TP. Tây Ninh
-yahoo: daptannghiadia_timxacemyeu1993@yahoo.com
-Số điện thoại (nếu có): 01626727095
-Facebook:...