- Nick diễn đàn: Aduphe
- Họ và tên: lê văn Nhâm
- Năm sinh: 1992
- Địa chỉ: Hồ chí MiNH
- Yahoo: nhamvan@yahoo.com
- Số điện thoại(nếu có): 01653.67.17.98
- Facebook :...