- Nick diễn đàn: 1st.Sơn
- Họ và tên: Phan Quang Thanh Sơn
- Năm sinh: 2000
- Địa chỉ: Quảng Nam
- Yahoo: bỏ rồi
- Số điện thoại(nếu có): 012156309xx
- Facebook :...