- Nick diễn đàn:
- Họ và tên: Nguyễn Quang Trường
- Năm sinh: 1997
- Địa chỉ: Hải Phòng
- Yahoo: ko có chỉ có facebook: https://www.facebook.com/QuangTruongFLY
- Số điện thoại(nếu có):...